Alle samlinger
Web brukerveiledning
FERIE/FRAVÆR
Heldagsfravær og fravær deler av dag
Heldagsfravær og fravær deler av dag
Oppdatert over en uke siden

HELDAGSFRAVÆR

Dersom en ansatt er fraværende all den planlagte arbeidstiden en dag, kalles det et heldagsfravær. For at registreringen av fravær skal bli korrekt, er det viktig at alt heldagsfravær registreres i modulen Ferie/fravær. Grunnen til det kan illustreres med følgende eksempel: Dersom du i Kalender legger egenmelding på hele arbeidsdagen for en av dine ansatte, vil dette også innbefatte den planlagte pausen. Men dermed legger du et lønnet fravær over et ulønnet tidsrom (den ansatte skal jo ikke ha lønn for den halvtimen vedkommende har pause). Legger du derimot på fraværet i Ferie/fravær, tar programmet hensyn til matpausen og sørger for at den ansatte ikke honoreres for den. Derom du IKKE benytter modulen Ferie/Fravær til registrering av heldagsfravær vil dessuten aktuelle rapporter vise feil, dessuten blir beregning av refusjon feil.

MERK:

Normalt er det slik at brukere som har konfigurert Worksoft slik at de kan gjøre korreksjoner bakenfor inneværende lønnskjøringsperiode, kan justere kalenderdata på datoer før dato for siste lønnskjøring:

For noen brukere kommer imidlertid heldagsfraværet i en fraværsfil som følger lønnsperioden. For disse er det slik at selv om man har mulighet for å kjøre korreksjonsfil, og dermed normalt kan registrere timefravær i f.eks. Godkjenning bakenfor denne datoen, så er det ikke mulig å registrere heldagsfravær i Ferie/Fravær bakenfor datoen for siste lønnskjøring.

Enkelte heldagsfravær kan også settes opp til å være gradert fravær. Det betyr at man må legge inn fraværsprosenten på samme måte som man gjør ved delvis syk

MERK:

Du kan også benytte appen til registrering av heldagsfravær

Heldagsfravær fremkommer i form av fargede datoruter. De fraværstypene som til enhver tid er i bruk, vises under Fraværskoder oppe til høyre. Der ser du dessuten et tall som indikerer hvor mange dager som har gått med til det aktuelle fravær:

MERK:

Alt heldagsfravær SKAL registreres i Ferie/fravær.

FRAVÆR DELER AV DAG
Dersom en person må benytte et par timer av den planlagte arbeidstiden for å gå til lege, kalles det «Fravær deler av dag». Denne typen fravær registreres ikke i modulen Ferie/fravær, men i Kalender eller Godkjenning. Også dette fraværet kan du se i Ferie/fravær. Her ser du det i form av streker langs datorutens nedre og venstre kant:

Svarte dette på spørsmålet?