UKEVISNING

Lederens ukevisning ser slik ut:

Som i dagvisningen, kan du velge å se vakter med bestemte oppgaver ved å trykke på filter ikonet

Dessuten kan du trykke her:

...slik at du får fram noen nøkkeltall (Antall, Timer):

Fra ukevisningen kan du gjøre en rekke justeringer. Trykker du trykker på en vakt vises en celle sensitiv undermeny som vist i følgende figur:

MERK

Menyen endrer innhold avhengig om den valgte vakten er en fremtidig vakt eller en vakt i fortiden. Er cellen tom, vises en tredje meny.

Her er forklaring til de ulike menyvalgene i ukeskalenderen.

GJØR TILGJENGELIG

Arbeidsøkten til den ansatte settes som ledig. Med dette menes at den ansattes arbeidsøkt settes til en ledig vakt (som kan finnes igjen som ledig vakt i Driftsmenyen) som andre ansatte kan søke på. Dessuten kan man se den ledige vakten nederst i ukevisningen. Vakten kan selvsagt behandles videre herfra, på samme måte som ut fra visningen dag:

Arbeidstiden til den valgte ansatte, i dette tilfellet Jo Inge, settes til «Ikke jobbet» i APP og Worksoft.

ENDRE FLYTT /ARBEIDSØKT

Her kan du flytte eller endre arbeidstiden enten innenfor samme dag, eller vakten kan flyttes til en annen dato.

I redigeringsfeltet som kommer fram, kan du endre tidspunkt eller dato for arbeidsøkten. Når du er ferdig med redigeringen trykker du Lagre oppe i høyre hjørne, og tidspunktet eller datoen endres i APP og i Worksoft WEB.

ERSTATT

Ved å velge Erstatt, kan du overføre arbeidsøkten til en annen ansatt.

Når du trykker her, vises en liste med ansatte som kan ta den aktuelle arbeidsøkten. De ansatte som vises i listen, er de som ikke har arbeidstid på det gitte tidspunktet.

REGISTRER HELDAGSFRAVÆR

Ved å trykke her kan du registrere et heldagsfravær på en ansatt, slik du gjør i modulen Ferie/Fravær.

FJERN VAKT

Om du foretar dette valget, settes turnustid til "Ikke jobbet", mens eventuell ekstratid slettes.

DAGVISNING

Her vises den valgte ansattes dagsvisning, dvs. hvilke oppgaver som er definert for den ansatte denne dagen:

Trykker du i et tomt område:

...kan du opprette en vakt på personen du befinner deg på raden til på den aktuelle dagen:

MERK:

Om du trykker på en tidligere dato enn dagens dato, vises menyene for Dagvisning og Registrer heldagsfravær. Man kan registrere heldagsfravær tilbake til siste attestert-dato. De øvrige menyene gir ikke mening.

Fant du svaret?