VIDEO

Her finner du en video som behandler Kalender-menyen:

MENYVALG

Når du trykker på kalendermenyen etter at du har kommet inn i kalendervisningen, kan du gjøre disse valgene:

  • Dagvisning – gir en grafisk visning av alle ansatte en bestemt dag.

  • Ukevisning – viser arbeidstidene for alle ansatte for en uke.

  • Oversiktskalender - viser fravær og ledig personale

MERK:

APPens kalendervisninger viser arbeidstider inkludert pause, dvs. pause er ikke skilt ut som en egen oppgave. 08:00-11:30 Kasse, 11:30 Pause og 11:30-16:00 Kasse i Worksoft vises kun som 08:00-16:00, Kasse. I appens grafiske dagvisning vises pausen.

  • Dersom det benyttes flere arbeidsoppgaver, legges pausen til forutgående arbeidsoppgave.

  • Arbeidsøkter som ikke henger sammen, f. eks fra 08-12 og 13-17 vises med tilde mellom tidsrommene: 08~17

DAGVISNING

Dette skjermbildet gir en grafisk visning av dagen:

Om du befinner deg på feil avdeling, trykker du bare her:

Så får du mulighet til å bytte avdeling:

For raskt å veksle mellom dagvisning og ukevisning benytter du disse knappene:

For å komme til en annen dato, kan du enten benytte disse:

eller trykke her:

Slik at datovelgeren kommer fram:

For å få fram navnene til de ansatte trekker du skjermbildet mot høyre, dermed blir det seende slik ut:

Ved å trykke på trakten oppe i høyre hjørne:

...kan du gjøre flere valg:

Du kan velge i hvilken rekkefølge da ansatte skal opptre - om de skal opptre etter når den enkeltes vakt starter, eller om de skal opptre alfabetisk etter navn:

Videre kan du velge om folk som er fraværende den aktuelle dag skal vises, eller om ledige vakter skal vises:

Om du trykker her:

...vil du få fram vakter som de ansatte jobber i andre avdelinger som du har tilgang til. Når det IKKE er merket av i dette feltet vises bare vaktene i avdelingen du er logget på.

Ved å trykke her:

...kan du velge å bare vise aktuelle arbeidsoppgaver:

Endelig kan du velge å bare vise ansatte som tilhører ansattgrupper som du har opprettet:

Hvordan du oppretter slike grupper er omtalt i artikkelen om Innstillinger

For å benytte filtreringsvalgene du har gjort, trykker du her:

Eventuelt kan du tilbakestille filtreringene dine:

Øverst i skjermbildet vises KPI-tallene for aktuell dag. Om du scroller mot venstre på KPI-stripen, vil du se at alle opplysningene som finnes i desktop-versjonen av Worksoft framkommer:

Ubemannede vakter framkommer slik:

Disse vaktene er fargekodet:

  • Gul (som i eksemplet over) ingen ansatte har søkt den ledige vakten.

  • Lys grønn, en eller flere ansatte har søkt på den ledige vakten.

  • Grønn, alle som har fått vakttilbudet, har søkt på vakten.

  • Lys rød, en eller flere ansatte har avslått vakten. Vises kun når ingen har søkt på vakten.

  • Rød, alle som har fått tilbud om vakten, har avvist vaktsøknaden.

Om du trykker på en ubemannet vakt, ser du hvem som har fått tilbud om den osv.

Mer om dette finner du i beskrivelsen av Driftsmenyen.

Om du trykker på en vakt som er besatt:

...kommer detaljene for vakten fram:

Fra dette bildet kan du gjøre justeringer både på arbeidsoppgave og tid. Du kan også legge til ny tidsbolk.

EKSTRAOPPGAVER

Ekstraoppgaver vises slik:

Om du trykker på markeringen, kommer oppgavens innhold fram:

For mer om hva ekstraoppgaver er, se her

VAKTER PÅ ANDRE BUTIKKER

Dersom noen av dine ansatte også har vakter på andre butikker enn den du er logget inn på, framkommer disse med understrekning:

UKEVISNING

Denne ser slik ut:

Som i dagvisningen, kan du velge å se vakter med bestemte oppgaver ved å trykke på trakten

Dessuten kan du trykke her:

...slik at du får fram noen nøkkeltall (Antall, Timer):

Også fra ukevisningen kan du gjøre en rekke justeringer. Om du trykker på en vakt:

Kommer det fram en hurtigmeny med en rekke muligheter:

GJØR TILGJENGELIG - HÅNDTER SENERE

Arbeidsøkten til den ansatte settes som ledig. Med dette menes at den ansattes arbeidsøkt settes til en ledig vakt, som kan finnes igjen som ledig vakt i Driftsmenyen:

som andre ansatte kan søke på. Dessuten kan man se den ledige vakten nederst i ukevisningen. Vakten kan selvsagt behandles videre herfra, på samme måte som ut fra visningen dag:

Arbeidstiden til den valgte ansatte, i dette tilfellet Jo Inge, settes til «Ikke jobbet» i APP og Worksoft:

ENDRE FLYTT /ARBEIDSØKT

Her kan du flytte eller endre arbeidstiden enten innenfor samme dag, eller vakten kan flyttes til en annen dato.

I redigeringsfeltet som kommer fram, kan du endre tidspunkt eller dato for arbeidsøkten. Når du er ferdig med redigeringen trykker du Lagre oppe i høyre hjørne, og tidspunktet eller datoen endres i APP og i Worksoft WEB.

ERSTATT

Ved å velge Erstatt, kan du overføre arbeidsøkten til en annen ansatt.

Når du trykker her, vises en liste med ansatte som kan ta den aktuelle arbeidsøkten. De ansatte som vises i listen, er de som ikke har arbeidstid på det gitte tidspunktet.

REGISTRER HELDAGSFRAVÆR

Ved å trykke her kan du registrere et heldagsfravær på en ansatt, slik du gjør i modulen Ferie/Fravær i Worksoft Web.

FJERN VAKT

Om du foretar dette valget, settes turnustid til "Ikke jobbet", mens eventuell ekstratid slettes.

DAGVISNING

Her vises den valgte ansattes dagsvisning, dvs. hvilke oppgaver som er definert for den ansatte denne dagen. Du kan dessuten foreta justeringer i vakten fra denne visningen:

Trykker du i et tomt område:

...kan du opprette en vakt på personen du befinner deg, på raden til på den aktuelle dagen:

Du kan dessuten legge til en vakt på et hvilket som helst tidspunkt, uavhengig av hvor du står i kalenderen ved å benytte plussen oppe i høyre hjørne:

MERK:

Om du trykker på en tidligere dato enn dagens dato, vises menyene for Dagvisning og Registrer heldagsfravær. Man kan registrere heldagsfravær tilbake til siste attestert-dato. De øvrige menyene gir ikke mening.

Oversiktskalenderen finner du beskrevet her

Fant du svaret?