VIDEO

Her er en video som omhandler vakthåndtering:

Når du velger Vakthåndtering, ser det slik ut:

Om du ønsker å legge til en ny vakt, trykker du på plussen oppe i høyre hjørne:

Dermed kommer du hit:

Her velger du datoen vakten skal opprettes på, dessuten starttid, sluttid og arbeidsoppgave.

Til slutt trykker du Ressurser, slik at listen med ansatte kommer frem:

De som er merket med grønn prikk er ansatte som er ledige det angjeldende tidsrommet, de som er merket med gul prikk er ansatte som er ledige angjeldende tidsrommet, men de er satt opp til å jobbe et annet tidsrom samme dag, mens de som er merket med rød prikk, er ansatte som har registrert arbeidstid hele eller delet av det valgte tidsrommet.

Du kan også benytte "Team" - funksjonen:

Ved å trykke her kommer du til oversikten over gruppene dine, slik at du kan velge at medlemmer av en forhåndsdefinert gruppe skal komme opp:

Her finner du beskrevet hvordan grupper defineres

Dermed vil alle medlemmene av denne gruppen få tilbud om vakten:

Om du ønsker at bare noen av disse skal få vaktforespørselen trykker du her:

Dermed får du fram en liste over de ledige medlemmene av denne gruppen, i stedet for en liste som inneholder navnene på alle de ansatte, dermed er det raskere å velge ønskede personer:

Om du bare ønsker å registrere vakten, men ikke ønsker å sette noen person på den i første omgang, merker du av ved Håndter senere:

For å tilby vakten til en eller flere ansatte, trykker du her slik at vaktene blir avhuket:

Om du skulle ønske å tilby vakten til alle ansatte som ikke er registrert med arbeidstid angjeldende tidsrom, trykker du ved Ledige vakter, slik at alle som er ledige merkes:

MERK:

Legg merke til at personer som er merket med stjerne ikke blir avhuket. Dette skyldes at disse personene er folk som jobber ved andre avdelinger men som har tilkjennegitt at de kan tenke seg å vikariere ved din avdeling ved behov. For å være tilgjengelig på denne måten, må den ansatte huke av ved din avdeling i innstillingene i appen på egen telefon:

Dette er behandlet i videoen Innlån.

Når du har gjort ønskede valg i skjermbildet Velg ressurs, trykker du OK oppe til høyre. Når du kommer tilbake hit, velger du om du krever bekreftelse eller ikke fra den/de som har fått tilbud om vakt:

Til slutt trykker du Lagre. Dermed opprettes vakten og aktuelle personer varsles med en push-melding.

Opplysningene på ansatt-panelene

Som du ser av navnelistene ovenfor er det en rekke opplysninger på panelene som representerer den enkelte ansatte. Dette er opplysninger som skal hjelpe deg til å velge riktig ressurs til den enkelte vakt:

 • (1) Ledig (Y/N).
  Viser om den ansatte er ledig eller ei i det foreslåtte tidspunktet. Dersom ansatt er ledig vises grønt ikon, Er den ansatte opptatt, vises rødt ikon. Overlappende vakter viser at den ansatte ikke er ledig.

 • (2) Vaktens kostnad pr. ansatt.
  Worksoft genererer kostnaden for hele vakten (ikke pr. time).

 • (3) Stillingsprosent.

 • (4) Ansiennitet
  Antall år og måneder som den ansatte har arbeidet for selskapet.

 • (5) EU regler
  Er regler for EU for arbeidstid overholdt? (Grønt ikon=Ja/Rødt ikon=Nei).

 • (6) Genereres overtid
  Dersom den ansatte får mer arbeidstid, er det da stor sannsynlighet for at det vil genereres overtid? (Grønt ikon=Nei/Rødt ikon=Ja).

 • (7) Siste vakt
  Viser dato for den siste arbeidsøkten den ansatte har arbeidet, ved å benytte denne parameteren kan leder fordele vakter med passende avstand mellom. I eksempelet ovenfor er siste vakt 1. januar.

 • (8) Ønsker vakt/Ønsker ikke vakt
  Den ansatte kan indikere om han/hun ønsker å ta ekstra vakter eller om han/hun ikke ønsker å ta vakter på en gitt dag. Dette gjøres i menyvalget «Min tilgjengeliget» i ansattdelen av APPen. Ønsker å ta vakt indikeres ved en grønn kalander, mens ønsker ikke å ta vakt indikeres med en rød kalender. Dersom den ansatte ikke har tatt stilling, vises bare en bindestrek.

MERK (2)
Vaktens kostnad pr. ansatt vises kun for ansatte med stillingsnivå lavere enn den innloggede ansatte. For ansatte på samme stillingsnivå eller høyere, vises kostnaden som kr. 0. Dvs. den ansatte ikke har innsyn i kostnaden (og dermed lønnen) til kolleger med samme eller høyere stilling.

Fant du svaret?