Alle samlinger
APP brukerveiledning
APP: Mer-menyen - innstillinger
APP: Mer-menyen - innstillinger

Om de grunnleggende innstillingene du kan gjøre i Mer-menyen

Oppdatert over en uke siden

VIDEO

Denne videoen viser hvordan du foretar innstillingene i Mer-menyen:

I Mer-menyen finner du funksjonalitet som ikke faller naturlig inn under hovedbruken av APPen, dvs de funksjoner du ikke benytter så ofte.

 • Min Profil - Personalia.

 • Bytte mellom leder og ansattrollen.

 • Bytte mellom avdelinger.

 • Konfigurasjon.

 • Ansatte med utvidede rettigheter

 • Hvilke enheter du vil motta varslinger på.

 • Håndtering av grupper.

 • Hjelp

 • Logg ut.

BILDE AV DEL SELV

For å sette inn et bilde av deg selv, ev. bytte ut eksisterende bilde, trykker du på kameraikonet:

Den videre prosessen er beskrevet her.

MIN PROFIL

Her vises noen av de feltene som ligger i Personalmodulen til Worksoft Web, slik som:

Navn på innlogget ansatt, telefon, e-post, arbeidssted (egentlig Avdeling), stilling, stillings%, adresse, postnummer, poststed, pårørende, eneforsørger. En hel del av dette kan redigeres i appen. Dette skjer ved at du trykker på REDIGER opp til høyre:

Deretter kan du gjøre ønskede redigeringer, før du trykker OPPDATER:

VELG ROLLE

Appen kan benyttes i leder- eller ansattmodus.

MERK:

For å ha tilgang til lederrollen, må du inneha en stilling som gir ledertilgang.

- Setter du APPen i Ledermodus er det kun sider som er tilordnet lederfunksjoner som vises. Du ser at APPen er i ledermodus ved at tittelfeltene er grønne.

- Setter du APPen i Ansattmodus er det kun sider som er tilordnet ansattrollen som vises. Du ser at APPen er i ansattmodus ved at tittelfeltene er blå.

BYTT AVDELING

Derom du har tilgang til flere avdelinger, kan du velge ønsket avdeling ved å trykke her:

I dette vinduet kan du så merke av for avdelingen du ønsker å vise, før du trykker OK:

Når du velger en annen avdeling, vises data for denne avdelingen.

Standardavdelingen som vises, er den som er definert som «Startavdeling ved pålogging» i Worksoft.

MERK:

Dersom leder kun har tilgang til en avdeling, så vises ikke menyen «Bytt avdeling».

KONFIGURASJON

Språk

Øverst i konfigurasjonsmenyen kan du velge hvilket språk appen skal benytte. Når du trykker her,

kommer tilgjengelige språk fram:

Publisere

Her setter du hvordan plandata fra Worksoft publiseres til de ansatte. Det finnes tre ulike valg.

MERK:

Push-varsler om ledige vakter m.v. sendes bare ut for kalendernotasjoner som er innenfor tidsrommet for publisering. Det blir altså ikke sendt ut varsler om vakter som er satt opp lenger fram i tid enn du har valgt å publisere.

 • Publisere alltid
  Alle vakter/turnuser som er lagt ut i Worksoft vises også i APPen. Eksempel: Dersom du innfører en turnus for et år frem i tid, så kan den ansatte også se sine vakter et år frem i tid.

 • Publisere til
  Datoen du setter her er den siste datoen i framtida som de ansatte kan se vaktene sine, dvs. de kan ikke se vakter etter denne datoen. Om du velger å publisere fram til en bestemt dato må du huske å jevnlig sette ny publiseringsdato.

 • Publisere antall uker
  Her kan du sette hvor mange uker frem i tid den ansatte kan se sine vakter. Antall uker er rullerende fra dagens dato.

Når du har foretatt ønsket publiseringsvalg, klikker du Lagre opp i høyre hjørne.

MERK:

Publiseringsvalget settes for hver avdeling/ butikk, dvs butikker i samme kjede kan velge forskjellig metode.

Bytt

Her er det to valg, Lederstyrt eller Ansattstyrt.

 • Lederstyrt betyr at lederen har hånd om hele bytteprosessen for de ansatte. De ansatte kan kun tilkjennegi at de ønsker å bytte bort en vakt – det er lederen som bestemmer hvem som skal få tilbud om ledig vakt.

 • Ansattstyrt innebærer at den ansatte kan velge hvem av kollegene som skal få tilbud om en vakt som en ansatt ønsker å bytte bort. Det betyr at den som ønsker å bytte bort vakten, får opp en liste over hvem av kollegene som ikke jobber aktuelt tidsrom. I denne listen kan så den ansatte merke av for hvem av kollegene som kan tenkes å ta den aktuelle vakten - dermed generes en push-melding til avmerkede. Likevel er det stadig lederen som må godkjenne hvem som skal jobbe den aktuelle vakten.

Vis vakter på tidligere dato

I utgangspunktet er det slik at det ikke vises kalenderdata bakenfor dagens dato. Imidlertid klan du også velge å se kalenderdata for de foregående 6 månedene. Dersom du ønsker det, merker du av for dette her:

Biometrisk pålogging

Ved å slå på denne,

vil telefonen din be om den form for biometrisk pålogging som telefonen din støtter når du starter Worksoft appen. Dette kan være fingermønster gjenkjenning eller irisgjenkjenning. Om dette mislykkes, vil appen be om koden du vanligvis bruker for å "åpne" telefonen. Dermed sikrer du at ikke uvedkommende uforvarende får tilgang til de sensitive opplysningene om dine ansatte som ligger i appen.

Konfigurasjon av mobilstempling

Ved å sette glidebryteren i denne posisjonen, åpner du for at de ansatte kan stemple seg inn og ut via mobiltelefonen:

Dermed får de ansatt opp en stemplingsknapp i dashboard menyen:

Når du har aktivert denne funksjonaliteten, får du opp disse valgene nederst:

Ansatt kan stemple med Wifi tilknytning betyr at de ansatte bare kan stemple når telefonen er i kontakt med et Wifi nettverk. Om du har gjort dette valget, dukker denne menyen opp under INNSTILLINGER:

Ved å trykke her ser du hvilke wifi nettverk som er tilgengelige. Om nettverket på arbeidsplassen ikke kommer opp, trykker du på plussen øverst i høyre hjørne og legger det til:

Ansatt kan stemple uten Wifi tilknytning betyr at den ansatte kan registrere inn- eller utstempling hvor som helst, bare det er mobildekning.

ANSATTE MED UTVIDEDE RETTIGHETER

Om du gjør menyvalget Ansatte med utvidede rettigheter, åpnes dette skjermbildet:

De det er merket av for her, kan justere egen arbeidstid fra appen på egen telefon.

MOTTA VARSLINGER PÅ

Hvis du gjør dette valget kommer du hit:

Her finner du en oversikt over enhetene som mottar push-varslinger som genereres mot kontoen din. Dette skjer om du f.eks har lånt telefonen til en kollega for å sjekke et eller annet på egen konto. For å hindre at denne enheten mottar varsler, avhuker du i boksen til høyre for aktuell enhet og trykker Lagre.

OPPRETT & REDIGER TEAMS

Ved å opprette en gruppe kan du sende meldinger til alle gruppens medlemmer ved å velge den når du skriver meldinger, eller sender en vaktforespørsel til alle i gruppen. For å opprette en gruppe trykker du på plussen oppe i høyre hjørne:

Deretter skriver du gruppens navn, velger deltakere og trykker Opprett:

PÅLOGGEDE BRUKERE

Om du gjør dette menyvalget, åpnes et skjermbilde hvor du ser alle som har logget seg på kontoen sin via din telefon:

For å forhindre at meldinger og vaktforespørsler etc. som ikke er beregnet på deg, dukker opp på din telefon, fjerner du haken ved aktuelle personer i listen, og klikker Lagre.

MERK:

Disse to menyvalgene:

MOTTA VARSLINGER PÅ

PÅLOGGEDE BRUKERE

kan kanskje være vanskelig å holde fra hverandre. I denne videoen forklarer vi deg forskjellen.

HJELP

Ved å gjøre dette menyvalget:

...åpnes hjelpesidene i kundeportalen:

Dermed har du tilgang til alle hjelpeartikler og videoer for både Worksoft app og Worksoft Web. Dessuten kan du søke på hva du måtte ønske. For å komme tilbake til den ordinære app-funksjonaliteten, trykker du her:

LOGG UT

Ved å gjøre valget Logg ut, logges du ut av systemet og må eventuelt logge inn igjen for å benytte APPen:

Du kan også logge deg ut ved å trykke her:

Svarte dette på spørsmålet?