Under Arbeidstider finner du oversikt over alle arbeidstidene for alle de ansatte for uken som vises.


- De ansattes navn står i kolonnen lengst til venstre:

  • Der hvor arbeidstidene står med fete typer, har det skjedd en endring i forhold til det som var planlagt i Turnus:

  • I kolonne nummer to fra høyre, er timene for den enkelte ansatte summert (kolonnen Sum). I kolonnen Diff+/-, ser du dessuten eventuelle avvik mellom tiden som er planlagt i Turnus og det som ligger i Kalender.

  • Heldagsfravær er markert med en bakgrunnsfarge i aktuell rute:

REGISTRERING AV ARBEIDSTID

Det er to metoder for å endre eller registrere arbeidstid i modulen Godkjenning. Du kan enten benytte tastaturet for å skrive inn arbeidstiden – i så fall jobber du i øvre del av bildet, eller du kan bruke dra-og-slipp – i så fall jobber du i nedre del av bildet.

MERK : PERSONER MED DELTIDSSTILLING

Dersom du skal justere arbeidstiden for en ansatt som ikke har 100% stilling, må årsaken til justeringen dokumenteres.

Registrering av arbeidstid i øvre del av bildet

I Godkjenning er det ikke slik som i Turnus og Kalender at du kan skrive arbeidstidene direkte inn i rutenettet, derimot klikker du på ikonet rett til venstre for den personen du ønsker å registrere noe på/justere:

Dermed kommer du inn i en dialogboks hvor du skriver du inn aktuelt tidsrom og gjør ev. aktuelle valg i kolonnene Pause, Fravær/oppgave, Avlønning og Kompensasjonstype:

Når tidsrommet med aktuelle attributter er på plass, klikker du LAGRE

REGISTRERING AV ARBEIDSTID I NEDRE DEL AV BILDET

Du klikker enten på personens navn, eller i en av dato-rutene til høyre for aktuell person:

Så drar du ut ønsket arbeidstid i nedre del av skjermbildet. Plasser markøren der arbeidstiden skal begynne, trykke inn venstre museknapp og holde den inne mens du beveger musa mot høyre til du kommer til tidspunktet for arbeidstidens slutt:

Dersom du ønsker å påføre en annen arbeidsoppgave en den som legger seg på i første omgang (det vil være den sist benyttede oppgaven som legger seg på), velger du aktuell oppgave under Fravær/oppgave til venstre over slider:

MERK:

Tidsstripa økes eller reduseres med 15 min om gangen når du drar i sirklene. For å oppnå en mer finmasket justering, gjør du slik det er beskrevet her

Til slutt klikker du Lagre:

MERK:

Dersom du justerer arbeidstiden for en delvis ansatt må du markere årsaken til justeringen

MERK:

Dersom det er aktuelt å legge på arbeidstid over et heldagsfravær, f.eks. ifm. delvis sykmelding, vil det dukke opp et avsjekkingsmerke mellom Fravær/oppgave og Avlønning i nedre del av bildet:

Sørg for at det er haket av her:

I dialogboksen med arbeidstider er tilsvarende avsjekkingsmerke plassert her:

Fant du svaret?