Et raskt blikk forteller umiddelbart hvordan bemanningen ser ut gjennom dagen, dermed finner du fort ut om det er ting du må justere på.

Datovelgeren

Denne finner du oppe i venstre hjørne. Her benytter du pilene for å forflytte deg framover eller bakover i kalenderen:

Dersom du har behov for å flytte deg over et større tidsrom, klikker du midt i datofeltet:

…slik at denne kommer fram:

Her forflytter du deg en måned om gangen ved å klikke på pilene til høyre eller venstre for månedsnavnet:

Eventuelt kan du klikke på månedsnavnet og velge ønsket måned her:

For å gå direkte til en fritt valgt dato, merk dette feltet:

Skriv inn ønsket dato og klikk på den når den har kommet fram

For å gå tilbake til dagens dato - klikk her:

Nøkkeltall

Under datovelgeren finner du en rekke nøkkeltall:

Sortering

Du kan velge i hvilken rekkefølge du ønsker at personene skal vises. I utgangspunktet sorteres de først etter stilling deretter alfabetisk:

Om du ønsker at de skal sorteres etter når vaktene til den enkelte starter, klikker du her:

Dermed blir resultatet slik:

Hente inn personer

Dersom du har behov for å hente inn ny(e) personer en dag, klikker du her:

Dermed kommer denne dialogboksen fram:

Ved å klikke på en av personene på venstre side, vises kontaktinfo, hvor mye vedkommende jobber i aktuell periode, personens vakter, samt relevant ansatt-informasjon på høyre side i dialogboksen:

Dermed har du grunnlag for å avgjøre hvem av dine ansatte det er fornuftig å benytte til vakten som skal besettes. Om det er aktuelt å låne inn en person fra en annen butikk i kjeden, klikker du her:

Dermed vises alle de ansatte i kjeden på listen.

Som du ser har du dessuten mulighet for følgende:

1) Skrive inn navnet på en ansatt du kan tenke deg å benytte slik at personens navn vises øverst på lista

2) Du kan dessuten velge stillingstypen personen bør ha under Stilling i dialogboksen:

Klikk OK nederst til høyre i dialogboksen når du har merket personen du vil benytte:

Justere arbeidstider

For å legge inn arbeidstider på en innlånt person gjør du følgende:

1) Velge aktuell arbeidsoppgave ved å klikke her,

…slik at dropdown-menyen kommer fram

Her klikker du på aktuell arbeidsoppgave.

2) Trekk ut arbeidstiden i slider-feltet. Dermed har du registrert ønsket arbeidsoppgave og arbeidstid:

For å justere arbeidstiden kan du enten forlenge den ved å ta tak i sirklene ved vaktens starttidspunkt eller sluttidspunkt og dra dem til ønsket posisjon:

MERK:

Tidsstripa økes eller reduseres med 15 min om gangen når du drar i sirklene. For å oppnå en mer finmasket justering, gjør du slik det er beskrevet her

Eller du kan flytte hele vakten til et annet tidsrom ved å ta tak i sirkelen i midten og dra vakten til ønsket posisjon:

På tilsvarende måte kan du selvfølgelig manipulere allerede registrerte arbeidstider for en hvilken som helst ansatt:

Husk å klikke Lagre når du er ferdig:

Timefravær

Dersom en person er fraværende deler av en dag, markerer du tidsrommet:

Så velger du aktuell fraværstype:

Når du har klikket Lagre - ser det slik ut:

Kompensasjon for ekstraarbeid

Dersom det er aktuelt å legge på litt ekstratid, markerer du tidsrommet og justerer aktuell arbeidsoppgave (om det er aktuelt) :

Deretter velger du aktuell kompensasjonstype:

MERK:

Hvilke kompensasjonstyper som det kan velges mellom avhenger av den ansattes stillingstype og policyen i virksomheten

JUSTERING AV ARBEIDSTID FOR DELVIS ANSATTE

For personer som ikke er ansatt i 100% stilling, kreves det dokumentasjon om det f.eks. legges på ekstratid en dag.

EKS:

Turnus tilsier at Gustav skal jobbe i tidsrommet 8 - 16:

Imidlertid er det behov for at han sitter i kassa et par timer ekstra. Jeg velger derfor først arbeidsoppgaven:

MERK:

Du må velge oppgaven først, slik at du slipper du å "slåss" med dokumentasjonsvinduet (se nedenfor) flere ganger.

Når jeg så legger på ekstratiden, kommer dokumentasjonsvinduet fram:

Her merker jeg av for årsaken til ekstraarbeidet, og klikker Ok:

Deretter lagres endringen:

Når justeringen er lagret, vises årsaken ved mouseover (grunnen til at etiketten bare markerer tiden fram til 17:30, er at det etter 17:30 går på et tillegg) :

UTSKRIFT

For å skrive ut dagplanen klikker du her

…og velger Skriv ut.

BENYTTEDE TIMER

Til høyre i skjermbildet ser du hvor mange timer den enkelte er planlagt å skulle jobbe, dessuten vises totalt antall arbeidstimer angjeldende dag

VISNING AV BALANSEVEKT

For virksomheter som benytter balanseperiode, vil det vises et vektsymbol til høyre for de ansattes navn:

Ved å klikke på vektsymbolet, framkommer balansevekten for vedkommende nederst i bildet:

Fant du svaret?