Når du går inn i ukevisningen vises den uka som datoen du valgte i visningen DAG befinner seg i. For navigering i kalenderen, nøkkeltall og metodikk for å hente inn personer, vises det til beskrivelsen under VISNINGEN DAG over.

Filter

Ved å klikke på knappen Filter kan du velge hvilken arbeidsoppgave du vil filtrere på:

Etter å ha klikket på valgt oppgave, vil bare de personene som er registrert med den valgte oppgaven vises. Du tilbakestiller filteret ved å klikke på x’en på filterknappen:

MERK:

Om du velger utskrift mens filteret står på, vil bare de filtrerte personene komme med på utskriften

Registrere arbeidstider

MERK:

Dersom pålegg av arbeidstid, eller justering av allerede pålagt arbeidstid, medfører behov for å legge tid til timesaldo eller balanse, må du utføre operasjonen i dagvisningen, ev. i modulen Godkjenning. Her i ukevisning vil det alltid være default-valgene som blir utført.

For å legge inn en vakt eller et fravær velger du først ønsket arbeidsoppgave ved å klikke i feltet til under Oppgaver/Fravær og velge oppgaven i dropdown-menyen:

Deretter skriver du inn tidsrommet under aktuell dag til høyre for aktuell person

Dersom det legges arbeidstid på dager hvor det er registrert arbeidstid fra før, må du være klar over følgende:

ARBEIDSTID OVER TURNUSTID SOM HELT ELLER DELVIS OVERSKRIVER TURNUSTIDEN

Dersom det legges arbeidstid over turnustid som helt eller delvis overskriver turnustiden, vil den delen av turnustiden som ikke er overskrevet bli registrert med Ikke jobbet. Resten av den opprinnelige arbeidstiden som overskrives registreres som normaltid, mens det som måtte være av tid ut over denne, registreres som ekstravakt.

Eks:

Ovenfor har Linn planlagt arbeidstid i tidsrommet 12 – 20 fra turnus.

Når jeg så i ukevisningen overskriver dette med arbeidstid i tidsrommet 10 – 15:

..blir dette resultatet:

Det påføres Ikke jobbet i tidsrommet 15 - 20, mens det påføres normaltid i tidsrommet 12 – 15 (som er innenfor den planlagte turnustiden). I tidsrommet 10 - 12 (som er utenfor den opprinnelige turnustiden), påføres ekstravakt

MERK:

Når det legges på tid som ikke er overlappende med annen tid, settes øvrig tid til IKKE JOBBET. Dersom det benyttes balanseperiode, vil den den delen av den planlagte turnustiden hvor det ikke skal jobbes, bli slettet. Dette fordi den arbeidede tiden avregnes mot balanseregnskapet.

ARBEIDSTID OVER EKSTRAVAKT SOM HELT ELLER DELVIS OVERSKRIVER EKSTRAVAKTEN

Dersom det legges arbeidstid over ekstravakt som helt eller delvis overskriver ekstravakten, vil den delen av den opprinnelige ekstravakten som ikke er overskrevet, bli slettet, mens hele det nye tidsrommet registreres som ekstravakt. Eks:

Ovenfor er Olav registrert med ekstravakt i tidsrommet 12 – 18.

Når jeg så i ukevisningen overskriver dette med tidsrommet 10 – 15:

…er det kun den overskrevne arbeidstiden som står igjen. Det som stod der fra før, slettes:

MERK:

Dersom du justerer arbeidstiden for personer som ikke er ansatt i 100% stilling, må årsaken til justeringen dokumenteres. Dette er beskrevet under kalenderens dagvisning

Fant du svaret?