Her finner du en video som viser hvordan du endrer og sluttmelder et arbeidsforhold:

Her finner du en video som handler om å opprette nytt arbeidsforhold på personer som allerede er ansatt i bedriften:

Når du registrerer et arbeidsforhold må minimum feltene som har røde rammer fylles inn:

Forklaring til feltene. Merk at de feltene som faktisk finnes i din Worksoft-installasjon ikke nødvendigvis inneholder alle beskrevne felt - dette er konfigurerbart og settes opp i henhold til det den enkelte kunde har bruk for.

MERK

Fordi det i en del sammenhenger kan eksistere svært mange avdelinger og stillinger, er dropdown menyene i disse feltene forsynt med et søk-felt, hvor man kan starte skrivingen av elementet man er ute etter slik at aktuelt element raskt kommer fram

Felt

Forklaring til Arbeidsforhold

Fra dato

I dette feltet skal ansettelsesdatoen for angis. Ved opprettelse av et nytt arbeidsforhold velger du ny dato ved å klikke i feltet til høyre for ledeteksten Fra dato. Så velger du ønsket dato i datovelgeren (dagens dato er markert som forslag).

Avdeling

Om du klikker i dette feltet kommer de avdelingene som du har tilgang til fram

MERK:

En ansatt kan jobbe på flere avdelinger. I så fall opprettes ett arbeidsforhold pr. avdeling.

Stilling

Alle definerte stillinger vises og velges fra nedtrekkslisten som kommer fram når du klikker i feltet. Stillingene, som defineres av administrator, er knyttet til en profil / tariff som bestemmer vilkårene for arbeidstid og godtgjørelse

MERK:

Hvis du savner stillinger i nedtrekkslisten, skyldes det kanskje at du ikke har tilgang til dem. Du får kun opp stillinger opp til ditt eget nivå.

Stillingstid / %

Dette feltet regulerer den avtalte arbeidstiden. Skriv inn timer og minutter pr. uke eller prosent. For fastlønnede skal arbeidstiden som registreres i turnus være lik stillingsstørrelsen som oppgis her.

Avlønning

Type avlønning velges ved å benytte nedtrekkslisten som framkommer om du klikker i feltet. Følgende valg finnes:

 • Fastlønnet
  Brukes for personer med fast månedslønn.

 • Timelønnet
  Brukes for personer som får lønn time for time. Brukes ofte for vikarer.

 • Praktikant uten lønn
  Kan f.eks brukes for personer som er utplassert av NAV, eller som lønnes av en annen instans enn arbeidsgiver.

 • Vikarbyrå
  Brukes for personer hvor arbeidstaker er ansatt i et firma som virksomheten kun har et «fakturaforhold» til, eks Manpower, Adecco.

MERK:

Avlønningstypen Vikarbyrå viser KPI-tall med reelle kostnader, men eksporteres ikke til lønn

Type

Klikk i ønsket felt for å velge om stillingen er fast eller midlertidig.

Prøvetid

Ved å klikke i feltet kommer det opp en datovelger hvor du setter datoen for prøvetidens utløp. Dersom prøvetiden er definert under Stillinger, vil dato komme automatisk inn i feltet – eks. 6 måneder frem i tid (regnet fra datoen i Fra dato feltet).

Bruk tidregistrering

Klikk i dette feltet dersom den ansatte benytter stempling som er koblet opp mot Worksoft.

Timelønn

Dersom det registreres timelønn i dette feltet, beregnes kostnad fortløpende ved f.eks. arbeid med turnus.

Månedslønn

Feltet kan være aktuelt å bruke for kunder som har lønnssystem hvor månedslønn kan integreres. Kan også benyttes dersom data herfra skal hentes inn i kontrakter e.l.

Trinn

Som en informasjon kan du angi lønnstrinn i henhold til gjeldende tariff.

Ansiennitet

I dette feltet angis den dato vedkommende har ansiennitet fra i bedriften/bransjen.

Sluttdato

Her vil det stå en dato dersom en ansatt er sluttmeldt. For å sluttmelde en person, klikk på knappen Sluttmeld. Om arbeidstakeren ikke har andre arbeidsforhold, vil vedkommende vises under Sluttet og ikke under Normal :

Dersom personen ble sluttmeldt ved en feil, hent fram det avsluttede arbeidsforholdet og klikk på Sluttmeld igjen. Klikk så Ja i denne dialogboksen:

Det er fullt mulig å ansette en sluttet person igjen.

MERK:

Når du sluttmelder en person slettes alle data i kalenderen for alle datoer etter sluttmeldingsdatoen for denne personen

Tidsreg. nr.

Her skriver du inn nummeret som er påført den ansattes tidsregistreringskort/stemplingsbrikke. Dersom det stemples inn/ut med ansattnr. – la feltet stå tomt.

Produktivitetsfaktor

Det kan defineres en produktivitetsfaktor på den enkelte ansatte. Prosenten som settes i dette feltet bestemmer hvor stor del av timen til den ansatte som skal telles som utført tid. Dette brukes bl.a. til å beregne omsetning pr. arbeidet time (OPAT) i deler av handelsnæringen.

Fant du svaret?