Om du går til System og så til Stempling finner du de grunnleggende innstillingene som kan gjøres for å sette opp stemplingsbildet slik du ønsker.

På denne siden kan det gjøres innstillinger på både avdelingsnivå (butikk) og på kjedenivå. Det er brukerens tilgangsnivå som avgjør hvilke av disse innstillingene det kan justeres på. Dessuten kan det genereres en stemplingsrapport:

Butikk innstillinger

Språk

Du kan velge om teksten på denne siden skal vises på engelsk eller norsk. Alternativene kommer fram om du klikker her:

Størrelsen på bildeikonene

Her er det to innstillinger. Dersom standard-oppsettet velges, er det plass til 10 ikoner ved siden av hverandre i bredden (5 på hver sidehalvdel). Dersom Kompakt-oppsettet velges, er det plass til 12 ikoner i bredden (6 på hver sidehalvdel). Kompakt-oppsettet viser dermed flere ikoner uten at det er nødvendig å scrolle:

Sortering av navn

Rekkefølgen som de ansatte opptrer på i stemplingsbildet kan justeres. Du kan sortere både stigende og synkende enten på fornavn eller etternavn. Du finner valgene om du klikker på nedtrekksmenyen:

MERK:

Sorteringen bare gjelder for Planlagt idag:

Meldinger

Dersom du har info som gjelder de ansatte kan du skrive det inn meldingen her:

Ved å klikke i feltet til høyre for Fellesmelding til alle ansatte kan du bestemme om meldingen bare skal vises når folk stempler inn eller når de stempler ut:

Her setter du tidsrommet meldingen skal vises, samt hvor lenge den skal stå på skjermen når den vises:

Om du lar denne knappen stå slik:

…vil meldingen gjentas ifm. alle aktuelle tidregistreringer (inn- og ut-stemplinger) innenfor det oppgitte tidsrommet. Når du har fått alt på plass og har klikket Lagre, vil meldingens attributter vises nedenfor Lagre knappen:

I stemplingsvinduet framkommer meldingen slik:

Kjedeinnstillinger

I tidregistreringsvinduet kan ulike årsaker angis dersom det stemples inn/ut tidligere eller senere enn planlagt:

I dette vinduet bestemmer du når de ulike begrunnelsene skal framkomme:

Du justerer ved å klikke i aktuelle avhukingsbokser. Hvilke årsaker det kan velges mellom legges inn i databasen av Worksoft etter avtale med kunden.

I tillegg til info-meldinger til de ansatte (beskrevet over), viser stemplingsterminalen bekreftelsesmeldinger ifm. tidregistreringen:

Hva slags tekst som skal vises defineres her:

  1. Velg om det er inn, ut eller pausestempling

  2. Skriv inn ønsket meldingstekst

  3. Klikk Lagre

Nederst på siden finner du disse justeringsmulighetene:

Her kan du:

  1. Definere hvor lenge meldinger skal vises på stemplingsskjermen.

  1. Bruke glidebryterne til å definere ulike kombinasjoner for visning av bekreftelsesmeldinger og årsaks grid

Stemplingsrapport

Rapporten gir oversikt over alle inn/ut stemplinger og pausestemplinger som er foretatt innenfor en gitt periode

Her velger du

  1. Den første datoen rapporten skal gjelde for

  2. Den siste datoen rapporten skal gjelde for

  3. Den ansatte som skal undersøkes

Når disse valgene er foretatt Klikker du Generer rapport:

En generert rapport ser slik ut:

Rapportens innhold

Navn:

Ansattnummer og navn på personen som rapporten er tatt ut på

Butikknavn:

Navnet på butikken/avdelingen der stemplingen er foretatt. Innlånte personer som har stemplet inn/ut ved pålogget avdeling vises også.

Total planlagt tid:

Lengden på den planlagte vakten. Tallet oppgis i timer og 100-deler (altså desimaltimer og ikke minutter [60-deler]).

Planlagt pause (min)

Antall minutter som pausen er planlagt å vare.

Stemplet inn dato

Datoen innstemplingen er foretatt.

Faktisk arbeidet tid

Den faktiske lengden på den arbeidede vakten i timer og 100-deler (altså desimaltimer og ikke minutter). Altså det totale antall timer og desimaltimer som det er jobbet, minus ev. tid medgått til pauser.

Stemplet tid

Eksakte tidspunkt for inn- og utstemplinger den aktuelle datoen.

Stemplet til lunsjpause (min)

Varigheten i minutter av lunsjpause som det er stemplet inn/ut til.

Stemplet til annen pause (min)

Varigheten i minutter av andre pauser som det er stemplet inn/ut til.

Antall andre pauser

Dersom det er tatt flere mindre pauser i tillegg til den planlagte lunsjpausen, vises antall pauser her.

Total pause (min)

Her vises summen av antall minutter som har gått med til pauser (lunsjpause + ev. andre pauser).

Ekstra pause (min)

Her vises antall ekstra minutter som har gått med til pauser ila. dagen, dvs. det totale antall minutter som har gått med til pause, Total pause (min), minus antall planlagte pauseminutter, Planlagt Pause (min).

Eks: Om lunsjpausen varer i 28 minutter, og man i tillegg har tatt seg 5 minutter til andre pauser, blir regnestykket slik:

Det totale antall pauseminutter: 28 + 5 = 33

Medgått pausetid ut over de 30 planlagte minuttene = 33 – 30 = 3 min

I dette eksemplet ville det blitt oppgitt 3 i feltet Ekstra pause (min)

Rapporten kan tas ut som en pdf-fil (Acrobat Reader) eller en csv-fil (leses i Excel):

I begge tilfeller produseres det et dokument som du åpner ved å klikke på meldingen som kommer fram nederst til venstre i skjermbildet:Fant du svaret?