Når du skal sette opp ressursbehovet jobber du i modulen Ressursbehov. Du finner den øverst til høyre i skjermbildet:

Før du har definert noe ressursbehov, ser skjermbildet slik ut:

Som du ser - en kalender som inneholder alle årets måneder. For å forflytte deg til et annet år, benytter du pilene ved årstallet oppe til venstre:

For å starte arbeidet med å definere en ny profil, klikker du på knappen Ny profil til venstre for kalenderen:

Ev. klikker du på tilsvarende knapp øverst til høyre:

Dermed kommer du hit:

Her gjør du følgende:

  1. Skriver inn profilens navn

  2. Markerer ønsket farge

  3. Velger om profilen skal være minimumsbemanning eller ikke

Så klikker du Lagre, slik at skjermen blir seende slik ut:

I øvre del av skjermen legger du inn budsjettert salg og forventet timeforbruk for den enkelte ukedag

Hvor mange mennesker det er behov for fra time til time gjennom uka, registrerer du i ukemalen (rutenettet i nedre del av bildet), ved å bruke dra og slipp (tilsvarende som i f.eks. Godkjenning eller Turnus).

  • Plasser musepekeren der antallet som skal legges inn starter.

  • Trykk inn venstre museknapp og hold den inne mens du beveger deg mot høyre. Slipp knappen når du kommer til tidspunktet for det aktuelle antallets slutt

  • Skriv inn 1) antall personer i dialogboksen som kommer fram og 2) klikk Lagre:

Dersom du har behov for å endre antall personer innenfor et tidsintervall, markerer du intervallet og justerer antallet:

Dessuten kan du når som helst justere tidsintervallets lengde ved å ta tak i aktuell sirkel på tidsstripa og trekke den i ønsket retning:

For å slette et pålagt tidsintervall 1) klikker du på ønsket tidsintervall og 2) klikker Slett:

Til høyre i skjermbildet finner du kolonnene Pause og Sum:

I Pause-kolonnen, skriver du inn antall timer som går med til pause den enkelte dag.

I Sum-kolonnen vises det totale antall timer som er lagt inn den enkelte dag.

Antall pausetimer og arbeidstimer summeres nederst i kolonnene.

Når du har lagret bemanningsprofilen og klikket avbryt:

Er du tilbake der du startet. Imidlertid ligger profilen du nettopp laget på venstre side av kalenderen.

Når du holder musepekeren over profilen, kommer det fram tre prikker på høyre side som du kan klikke på, slik at denne menyen kommer fram. Som du ser kan du bl.a. klikke Endre, slik at du kan komme inn og redigere arbeidet du har gjort

Fant du svaret?