Rapporten viser timer som er registrert i kalenderen som ekstratid, altså timer som ikke kommer fra Turnus, men er lagt direkte i kalender. Alle slike timer vises, også timer som er registrert på andre avdelinger. Dette gjelder for alle avlønningstyper (fastlønnede, timelønnede og praktikanter uten lønn). Timefravær som ikke er knyttet opp mot noen fraværstype vises ikke (eks pauser, ikke jobbet), men betalt timefravær telles med. Dersom heldagsfravær legges til en dag med ekstratid vil rapporten fjerne timene om fraværet er ulønnet, ekstra timer som ligger under betalt fravær regnes med.

Rapporten kommer opp med navnene til de ansatte ved avdelingen du er logget på:

I datofeltene til venstre, setter du tidsintervallet du ønsker å ta ut rapporten på.

  1. Fra-dato kan settes til samme dato som Til-dato, eller en tidligere dato. I utgangspunktet vil dagens dato minus en måned stå i dette feltet.

  2. Til-dato kan settes til samme dato som Fra-dato, eller en senere dato. I utgangspunktet er det dagens dato som står i feltet.

Deretter klikkes Generer rapport.

Rapporten kan eksporteres både som PDF-fil og som CSV-fil (kan åpnes i Excel).

Fiktive personer kan kjøre rapporten, men vises ikke i generert rapport.

Rapporten har disse kolonnene

Navn
Her oppgis de ansattes navn på formen Etternavn, Fornavn. Listen er sortert alfabetisk etter etternavn.

AnsattNr

Den ansattes ansattnummer er oppgitt i dette feltet.

Ved å klikke på en persons navn

…kommer detaljene for personen opp:

Detaljvisningen har disse feltene:

Dato

Datoen hvor ekstratiden ble arbeidet

Fra/til

Tidsrommet for ekstraarbeidet

Type

Markerer for om det er ekstratid, vikar, eller annet

Avdeling

Dersom en ansatt jobber på en annen avdeling enn hjemmeavdelingen, vil ekstratimene vises i rapporter som tas ut på hjemmeavdelingen Om arbeidstakeren har arbeidsforhold ved flere avdelinger, vises ekstratimene i rapporter som tas ut ved alle avdelinger der vedkommende har arbeidsforhold. Avdelingen der arbeidet er utført vises alltid i feltet Avdeling.

Beskrivelse

Grunnen som vises her, er den som er valgt i dialogboksen for dokumentasjon av avvik for deltidsansatte:

Hvis det er mer enn en grunn for ekstraarbeid på samme dag, vises det på separate linjer

Timer

Her oppgis timeantallet for ekstraarbeidet den enkelte dag. Timene er summert nederst i kolonnen. Tiden oppgis enten i timer og minutter, eller desimaltimer. Dette kommer an på hvordan Worksoft er konfigurert. Selv om noe av tiden er vektet tid, oppgis bare det virkelige antall timer (altså ikke vektet). Ekstratid som overstiger grensen for overtid vises også i rapporten.

Fant du svaret?