1. Versjon 1.8 av Worksoft APP

Versjon 1.8 inneholder både ny funksjonalitet og noe feilretting. Det anbefales å oppgradere til siste versjon av Worksoft APP både for ledere og ansatte. Dersom man benytter automatisk oppdatering på Worksoft APPen, så installeres ny versjon automatisk.

2. Ny funksjonalitet

1.1 Ny funksjonalitet – Lederrollen

· Ny Personalstatus side. Målet med Personal er å gi leder fulloversikt over ansatte og gjøre det enkelt å kommunisere med dem. Personalstatussiden finner du i Driftsmenyen. Driftsmenyen:

o viser alle ansatte i en avdeling

o viser ansatte som ikke har tatt i bruk Worksoft APP enda. De vises i egen seksjon nederst i Personallisten.

o gir leder mulighet til å ringe, sende e-post eller Worksoft melding uten å kjenne til verdiene til disse

o gir mulighet for å sette en midlertidig leder til en ansatt som ikke har en lederstilling. Den midlertidige lederen har tilgang til samme funksjonalitet som en ordinær leder, men vil ikke se noen form for finansiell informasjon. Alle kostnader settes til null slik at den midlertidige lederen kan utlede lønnen til andre ansatte. Eneste verdi som er tilgjengelig er anatt timer som benyttes.

o Gir mulighet for å sette hvilken leder skal godkjenne fraværet for den ansatte. Her kan man:

- definere hvem som skal som skal godkjenne fraværet for den enkelte ansatte

- mulig å ha flere leder som kan godkjenne fravær

- mulig å ha forskjellige ledere som kan godkjenne for ulike ansatte.

MERK: I Worksoft Web, er det ikke mulig å ringe, kun mulig å sende e-post og Worksoft-meldinger.

· Ny Vikarmodul.
Denne siden finner man som en egen TAB til Personalstatus siden, dvs. man får samlet alle ansatte og vikarer i samme modul.

o Vikarlisten lister ut alle vikarer som er knyttet til avdelingen/butikken. I v. 1.8 er det nå mulig for leder å bestemme selv hvem som skal være vikarer og ikke.

o I tidligere versjoner var det de ansatte som bestemte hvem som skulle være vikarer i den enkelte avdelingen/ butikken. Nå er det butikksjefen som styrer dette.

o Vikarsøknader. Når en ansatt søker om å bli vikar, sendes det nå en egen søknad til lederens «Innboks». Her kan lederen enten godkjenne eller avvise vikarsøknaden. Dette betyr at lederen får styring på mulige vikarer før de dukker opp i diverse lister.

o Vikarer kan ha en av to statuser:

 • Bekreftet vikar. En bekreftet vikar vises på alle lister når man skal velge en ansatt for erstatning for fravær, nye vakter og bytte.

 • Venteliste. En vikar som står på venteliste vises ikke i noen lister. Leder kan velge å kontakte en vikar på venteliste på telefon, e-post eller Worksoft melding.

 • Det er mulig å fjerne en vikar fra vikarlisten

 • Fjerning av vikar gjøres ved å «sveipe» den ansatte til venstre. Da kan man trykke på «Fjern fra listen»

o Mulig å endre status på en vikar:

 • Sveip til høyre på den ansatte, og klikk på enten «Godkjenn vikar» eller «Venteliste». Hva som vises her er avhengig av den opprinnelige statusen.

o Varlsing til ansatte. Ansatte som får endret sin status eller fjernes fra vikarlisten, får et varsel om endringen

· Sende dokumenter eller bilder i meldinger.
Det er nå mulig å sende dokumenter eller bilder som vedlegg til meldinger. Funksjonalitet:

o Send dokumenter som vedlegg i meldinger. Dette gjøres ved å trykke på «+» - ikonet nederst i meldingsfeltet. Følgende valg gis:

 • Ta bilde. Gir mulighet for å ta et bilde med telefonens kamera.

 • Velg bilde. Mulig å velge og sende et bilde fra bildebiblioteket

 • Dokument. Her er det mulig å sende et dokument. I utgangspunktet kan de fleste filer sendes, men man kan få problemer med binære (program-filer)

 • Work, Excel, Powerpoint og PDF-filer vises med egne ikoner. Øvrige filer vises med et eget filsymbol.

MERK: I Worksoft Web, er det kun mulig å se bilder og dokumenter, og ikke legge til nye.

1.2 Ny funksjonalitet – Brukerrollen

 • Trekke en vaktsøknad. Det er fra v. 1.8 mulig å trekke en vaktsøknad før leder har godkjent vakten. Dette gjøres ved å sveipe til venstre i «Mine søkte vakter» og velge «Trekk vakten».

 • Legge ut vakter/bytte. Funksjonaliteten er forbedret slik at den ansatte enkelt kan se hvilken vikarstatus men har på den enkelte avdeling/ butikk.

 • Statusene er:

  • Venter på godkjenning

  • Godkjent vikar

  • Venteliste

1.3 Funksjonelle endringer/ feilrettinger

 • Avvikshåndtering. Når man tidligere valgte “Ikke betal” ved avviksbehandling, ble ikke teksten “Ikke betal” oppdatert i selve godkjenningen. Dette er rettet.

 • I enkelte skjermbilder ble ikke ansattbildet korrekt oppdattert etter man lastet opp et nytt bilde. Dette er rettet.

 • Tidligere versjoner krevde at man la inn tekst i meldinger i tillegg til tittel på meldingen. Nå er det eneste kravet at en melding består av en eller flere adressater + tittel på meldingen.

 • I ukekalender for leder, ble ikke vakter flyttet når man klikket på en vakt på en ansatt og valgte “Endre/ flytt arbeidsøkt”. Dette er rettet.

I ukeskalender for leder, når man klikker på en tom celle og velger “Registrere en vakt”, så krevde nye vakter at den ansatte alltid måtte godkjenne vakten. I v. 1.8 kan man nå også legge til vakten uten å kreve anattgodkjennelse, dvs. Legge den direkte inn i kalenderen.

· For brukerrollen ble tittelen for Driftsmenyen endret fra “Drift” til “Vakter & fravær”.

1.4 Video – Nyheter

Her finner du linken for videoer:

Nyheter i Worksoft app versjon 1.8 | Worksoft kundeportal

Ny Personalstatusside:

APP: Personal status - video | Worksoft kundeportal

Fant du svaret?